שטיפת כלים אחר סעודה שלישית[1] / הרב יהודה עמיטל

שאלה:

האם מותר לשטוף כלים בשבת לאחר סעודה שלישית?

תשובה:

גמרא מפורשת במסכת שבת (דף קיח ע"א) [וכן נפסק בשולחן ערוך סימן שכג סעיף ו]: "מן המנחה ואילך שוב אין מדיח אבל כוסות וכו' מדיח כל היום כולו לפי שאין קבע לשתיה". העצה של הדחה ושתיה לאחר מכן הויא הערמה כדמשמע בשבת (דף קיז ע"ב): "נשברה לו חבית בראש גגו, מביא כלי וקולט ולבד שלא יביא כלי אחר. נזדמנו לו אורחים מביא כלי אחר וקולט וכו' ואין מערימים בכך". ופירש רש"י: "לזמן אורחים שאינם צריכים לאכול ויותירו". והדבר תלוי בשאלה האם הערמה באסור דרבנן התירו. מהגמרא בשבת (דף קלט ע"ב): משמע דהערמה בדרבנן התירו רק לתלמיד חכם, וכידוע אין דין תלמיד חכם בזמן הזה. אך למעשה הרבה אחרונים מסתמכים על הבכור שור (פסחים דף כא ע"א) שקבע שבאסור דרבנן מערימים, לגבי מכירת חמץ. המקור חיים בהלכות פסח (סימן תמ) מדבר על כך, והשולחן ערוך בכמה מקומות מסתמך על הבכור שור ומתיר הערמה בדרבנן אפילו לא לתלמיד חכם. ואולי כאן הדבר קל יותר שהרי התירו להדיח כוסות אפילו אינו צריך אלא לכוס אחת. הדבר אמנם תמוה בעיני אך הדין נזכר ללא עוררין במגן אברהם (שם סעיף קטן ח) ובמשנה ברורה (שם סעיף קטן כו) ועל כן נראה שיש על מי לסמוך ולהתיר על ידי הערמה.[1] התפרסם ב"דף קשר" גיליון 242.