היוצאים להציל / הרב יהודה עמיטל

שאלה:

במקרה של נסיעה בשבת שהיתה לכאורה לצורך בטחוני אך בסופו של דבר הובררה כמיותרת, כלומר שלא היתה לצורך בטחוני כלל, האם יש לנוסעים אלפים אמה לכל רוח כדין "היוצאים להציל" ממקום הגיעם?

תשובה:

משנה מפורשת בערובין (דף מד ע"ב): "מי שיצא ברשות ואמרו לו כבר נעשה מעשה יש לו אלפים אמה לכל רוח". וכן נפסק ברמב"ם (הלכות שבת פרק כז הלכה יז) ובשולחן ערוך (סימן תז סעיף ב).